Verbs – informal&formal

Verbs – informal&formal

Oto lista określeń używanych dla opisania czynności w sytuacjach nieformalnych, jak i formalnych:  

ZNACZENIE

INFORMAL

FORMAL

przepraszać

say sorry

apologize, apologise

zwiększać

go up

increase

zmniejszać

go down

decrease

ustalić

set up

establish

zbadać, sprawdzić

look at

examine

eksplodować

blow up

explode

dowiedzieć się, odkryć

find out

discover

spowodować

bring about

cause

przełożyć, opóźnić

put off

postpone, delay

gromadzić

rack up

accumulate

wytwarzać

make up

fabricate

popierać, reprezentować

stand for

represent

dowiedzieć się, odkryć

find out

discover

pomijać

leave out

omit

wskazać

point out

indicate

sprzeciwiać się

go against

oppose

skontaktować się

get in touch with

contact

to jest o…, to dotyczy…

It’s about

It concerns, It’s in regards to

potrzebować, wymagać

need to

required

myśleć o, rozważać

think about

consider

otrzymać, uzyskać

get

obtain

tolerować

put up

tolerate

radzić sobie z…

deal with

handle

wydawać się

seem

appear

pokazywać, ilustrować

show

demonstrate, illustrate, portray

rozpocząć

start

commence

trzymać, zachować

keep

retain

wydawać coś

free

release

denerwować, niepokoić

get on someone’s nerves

bother

zadzwonić

ring up

call

Dowiedz się jak w 5 dni zacząć mówić płynnie po angielsku.