IN/ON/AT – TIME

IN/ON/AT – TIME

Prepositions of Time, czyli Przyimki czasu

IN – używamy przy określaniu długich okresów czasu, tj. wieki (Centuries), dekady (Decades) , lata (Years), miesiące (Months)

 • in the 19th century 19-tym wieku

 • in the 1970’s w latach 70-tych

 • in April w kwietniu

 • in the third week of April w 3-cim tygodniu kwietnia

 • in the future w przyszłości

A także określając pory dnia

 • in the morning rano

 • in the evening wieczorem

 • in the afternoon popołudniu

   

ON – używamy określając stosunkowo krótkie okresy czasu, tj. dni (Days) oraz okresy czasu krótsze niż 3 dni (periods of time shorter than three days)

 • on my birthday w moje urodziny

 • on Sunday w niedzielę

 • on the weekend (USA) podczas weekendu (USA)

 • on July 7th 7-go lipca

  Wyjątki: 

 • on my lunch break podzczas przerwy lunchowej

 • on time na czas=punktualnie (np. please be on time proszę bądź punktualnie)


AT   dokładnie określone, stosunkowo krótkie okresy czasu